Privatumo politika

INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

SCANDAGRA rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu bei, norėdama užtikrinti teisėtą, sąžiningą ir skaidrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, šiuo pranešimu SCANDAGRA siekia Jus informuoti apie Jūsų privatumo užtikrinimą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi bei kokias su tuo susijusias teises Jūs turite.

Šiame informaciniame pranešime pateikiame, kaip tvarkomi potencialių, esamų klientų ir (ar) partnerių, kurie ketina naudotis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su SCANDAGRA teikiamais produktais ir (ar) paslaugomis, asmens duomenys.

Kontaktiniai SCANDAGRA duomenys

UAB „Scandagra“
Juridinio asmens kodas: 300539043
Adresas korespondencijai – Veiverių g. 139, LT-46389 Kaunas
Telefonas +370 37 395 511
El. paštas: [email protected]

Kokiais tikslais ir kokius duomenis SCANDAGRA tvarko?

Santykių palaikymui, įskaitant produktų ir paslaugų rinkodarą:
vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas.

Produktų ir (ar) paslaugų sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti:
vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens kodas, asmens dokumento kopija, ūkininko pažymėjimo kopija, augalų apsaugos naudotojo pažymėjimo kopija, PVM mokėtojo kodas, jei asmuo PVM mokėtojas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko pavadinimas bei kodas, su ūkiu susijusi informacija (pasėlių plotai, žemės nuosavybės dokumentų kopijos, pasėlių deklaracijų kopijos), apskaitą tvarkančio asmens kontaktiniai duomenys (jei pateikta), kreditingumo reitingas.

Kokiais pagrindais tvarkomi asmens duomenys?

Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi:
– siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti sudarytą sutartį.
– sutikimo pagrindu.
– teisėto SCANDAGRA intereso pagrindu (santykių palaikymui, sukčiavimo prevencijai užtikrinti).

Kam teikiame asmens duomenys?

Asmens duomenys, laikantis teisės aktų reikalavimų, gali būti pateikiami šiems duomenų gavėjams (jų kategorijoms):
– duomenų centrų ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams.
– programinės įrangos tiekėjams ir programinę įrangą prižiūrintiems asmenims.
– skolų išieškojimo įmonėms.
– kompetentingoms valstybės institucijoms.

Kiek laiko saugome asmens duomenis?

Santykių su potencialiais, esamais klientais ir (ar) partneriais palaikymui tvarkomi asmens duomenys saugomi 3 metus nuo santykių pabaigos.
Produktų ir (ar) paslaugų sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti tvarkomi asmens duomenys saugomi 10 metų nuo santykių pabaigos.
Visais atvejais, asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti.

Kokios yra Jūsų teisės?

Turite šias teises:
– susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis;
– reikalauti ištaisyti duomenis;
– reikalauti ištrinti asmens duomenis;
– reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
– reikalauti perkelti asmens duomenis;
– nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


 

Kandidatų asmens duomenų tvarkymo privatumo politika

 

Šioje Kandidatų asmens duomenų tvarkymo privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite išsamią informaciją apie UAB „SCANDAGRA“ (toliau – Bendrovė arba mes) vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokiu tikslu, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi, iš ko gaunami bei kam perduodami, kiek laiko saugomi. Politikoje taip pat pateikiama informacija apie Jūsų teises bei jų įgyvendinimą.

Mes prašome Jūsų, kad pateiktumėte tik svarbią ir galiojančią informaciją ir nenurodytumėte jokių duomenų, kurie laikomi neskelbtinais asmens duomenimis (pvz., duomenų apie savo sveikatos būklę ar politines pažiūras) bei kitų duomenų, kurie nėra būtini Jūsų tinkamumo pareigoms vertinimui.
Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas bei vertindami Jūsų kandidatūrą, mes tvarkome toliau nurodytus duomenis:

 • kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys –vardas, pavardė, adresas, telefonas ir el. pašto adresas.
 • išsilavinimą patvirtinantys duomenys – mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, kitas kompetencijas, kita informacija nurodyta išsilavinimą patvirtinančiuose dokumentuose, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose.
 • darbo patirties duomenys – ankstesnės darbovietės, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai, kita informacija nurodyta gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose.
 • rekomendacijose ir darbdavių atsiliepimo duomenys – rekomenduojančio ar atsiliepimą teikiančio asmens duomenys, jo kontaktas, rekomendacijos, atsiliepimo turinys.
 • atrankos vertinimo duomenys – pokalbio suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, testavimo rezultatai.
 • specialių kategorijų asmens duomenys – duomenys apie sveikatą, kiti specialiųjų kategorijų asmens duomenys, jei yra nustatytas specialus reikalavimas atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Kokiu teisėtu pagrindu tvarkome Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis tvarkome vadovaujantis Jūsų sutikimu, t. y. sutikimą tvarkyti Jūsų gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose pateiktus duomenis mes laikome gautu, kai pateikiate mums savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus.

Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą mes gauname iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, mes preziumuojame, kad esate gavusi (-ęs) visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikusi (-ęs) savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę perduoti Jūsų duomenis mums.

Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus.

Jeigu Jūs buvote pakviesta (-s) į tolimesnius atrankos etapus (pvz., darbo pokalbį), tačiau pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą mes nepasirinksime Jūsų kandidatūros, Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime vadovaujantis teisėtu mūsų interesu – vykdytos atrankos analizė, administravimas, o praėjus saugojimo laikotarpiui sunaikinsime.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų – kuomet atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą, pateikiate savo gyvenimo aprašymą ir kitus kandidatavimo dokumentus.

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir dokumentus taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų. Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Tuo atveju, jei Jūsų kandidatūros nepasirinkome tolimesniems atrankos etapams, Jūsų duomenis saugome ne ilgiau nei 1 metus nuo atrankos į Jūsų pasirinktą (-as) darbo vietą (-as) pabaigos. Tuo atveju, jei buvote pakviesta (-s) į tolimesnį atrankos etapą (t. y dalyvavote pokalbyje) ar sutikote, kad Jūsų duomenys būtų saugomi kitoms ateityje atsilaisvinančioms pozicijoms, Jūsų duomenis saugome ne ilgiau nei 3 metus nuo atrankos į Jūsų pasirinktą (-as) darbo vietą (-as) pabaigos ar sutikimo davimo.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime ar patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims:

 • padedantiems mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai.
 • padedantiems mums vykdyti vidaus administravimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai.
 • mūsų įmonių grupės bendrovėms (į kurią įeina Scandagra Management Services UAB, o taip pat kitos įmonės, nurodytos tinklapyje http://scandagra.com/), kurios pagal mūsų įmonių grupėje galiojančias procedūras dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.
 • kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais.

Kiekvienu atveju mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

 • teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
 • teisę ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • teisę atšaukti sutikimą: Jūs esate laisvas nesutikti, kad Jūsų duomenys pasibaigus atrankai būtų įtraukiami ir toliau tvarkomi kandidatų duomenų bazėje, taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis. Jūsų sutikimo atšaukimas nesutrukdys Jums dalyvauti kitose atrankose.
 • teisę ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
 • teisę į duomenų perkeliamumą: duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
 • teisę pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: [email protected].

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Visais kandidatų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti:
UAB „Scandagra“
Juridinio asmens kodas 300539043
Adresas korespondencijai: Veiverių g. 139, LT-46389, Kaunas
El. paštu [email protected]

Siekdami apsaugoti savo kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nedelsdami, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kuriuos atlikome pagal Jūsų pateiktą prašymą.

Atsižvelgiant į prašymų skaičių, mes turime teisę laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

BDAR