EKO grūdų supirkimo taisyklės

Ekologiškų grūdų/rapsų/kitų kultūrų
bendros pirkimo-pardavimo sąlygos

2022 m. sezonui
Susitarimo objektas

Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Grūdus, sertifikuotus pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (atsižvelgiant į bet kokius šio reglamento pakeitimus ir/ ar papildymus), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 889/2008 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (atsižvelgiant į bet kokius šio reglamento pakeitimus ir/ar papildymus) ir Ekologines žemės ūkio taisykles bei sertifikavimo įstaigos reikalavimus, kurių rūšis yra detalizuojama ir nurodoma Sutartyje.

Grūdų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo tinkamo Grūdų perdavimo Pirkėjui, kaip numatyta Sutartyje, momento Šalims pasirašius Grūdų perdavimo – priėmimo aktą.

Pardavėjas įsipareigoja pateikti savo patvirtintas ūkio registravimo, PVM mokėtojo registracijos pažymėjimų kopijas ir VŠĮ „Ekoagros“ išduotą ekologinės gamybos ūkio / įmonės sertifikatą.
Jeigu pagal Susitarimą yra parduodami pašariniai grūdai, Pardavėjas patvirtina, kad yra įtrauktas į „Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą“.

Grūdų kiekis, kokybė ir kaina

Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Grūdus, kurių rūšis ir kokybė yra detalizuojama Sutartyje bei apmokėti už Grūdus Pardavėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui tik Sutartyje nurodytos ir sutartos kokybės grūdus.

Pardavėjui pagal Sutartį pristačius Grūdus į atitinkamą Grūdų priėmimo punktą, Grūdų kiekis ir kokybė bus nustatyta to priėmimo punkto laboratorijoje ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pristatymo dienos. Tuo atveju, kai pagal Sutartį Grūdus iš Pardavėjo paima Pirkėjas, Grūdų kiekis ir kokybė bus nustatyta priėmimo punkto, į kurį Pirkėjas savo pasirinkimu pristatys Grūdus, laboratorijoje ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pristatymo į priėmimo punktą dienos.

Pirkėjas turi teisę nepriimti Grūdų, neatitinkančių sutartyje numatytų kokybės reikalavimų. Grūdų kiekis ir kokybė Grūdų priėmimo punkte yra nustatoma Pirkėjo sąskaita. Pretenzijas Pardavėjui dėl Grūdų kokybės Pirkėjas pateikia ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas po Grūdų pakrovimo į Pirkėjo transporto priemonę. Pardavėjas užtikrina parduodamų grūdų kokybę visą jų saugojimo laikotarpį iki jų atsiėmimo.

Prieš priimdamas Grūdus iš Pardavėjo Pirkėjas kartu su Pardavėju (įgaliotu asmeniu) paima Grūdų ėminius (3 vnt.) iš atkraunamos siuntos, siekiant nustatyti perkamų Grūdų kokybę.

Grūdų kokybės rodiklius Pirkėjas nustato iš kiekvienos siuntos paimtų mėginių, kurie pagal ekologinės gamybos reikalavimus yra saugomi 18 mėn.

Jei bet kuriuo metu per 18 mėn. po Grūdų perdavimo Pirkėjui paaiškėja, kad Pardavėjas pardavė Pirkėjui Grūdus, neatitinkančius Europos Sąjungos Tarybos Reglamentų Nr. 2018/848 ir Nr. 889/2008 (atsižvelgiant į bet kokius šių reglamentų pakeitimus ir/ ar papildymus), Ekologinių žemės ūkio taisyklių ar sertifikavimo įstaigos nustatytų reikalavimų ar bet kokių kitų Sutartyje nustatytų reikalavimų, Pardavėjas privalo padengti visas Pirkėjo patirtas išlaidas susijusias su Pardavėjo Grūdų pateikimu į rinką bei atlyginti visą Pirkėjo patirtą žalą.

Pardavėjas turi teisę gauti Grūdų kokybės tyrimų rezultatus.

Jei Grūdų drėgnis ir/ar priemaišos neatitinka sutartų rodiklių, Pirkėjui ir Pardavėjui sutarus, džiovinami ir valomi Pardavėjo sąskaita.

Grūdai neatitinkantys sutartos kokybės sąlygų, grąžinami Pardavėjui arba nuperkami pagal Šalių atskirai aptartas sąlygas.

Grūdų pristatymo Pirkėjui tvarka

Šalys susitaria dėl Grūdų pristatymo sąlygų pagal INCOTERMS 2010, t.y. DAP arba FCA:

DAP – Pristatymo adresas – savo lėšomis pristatyti kokybės reikalavimus atitinkančius Grūdus į Pirkėjo priėmimo punktą nurodytu adresu ir perduoti juos Pirkėjui. Grūdai laikomi tinkamai perduotais, kai jie pristatomi į priėmimo punktus tokiomis transporto priemonėmis, iš kurių juos galėtų iškrauti priėmimo punkte esantys mechanizmai, yra su teisingai įformintais lydimaisiais dokumentais, Grūdų kokybė atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjo nuožiūra priimami ir atitinkamų reikalavimų neatitinkantys Grūdai), o Pardavėjui yra išduodamas Grūdų pirkimo (priėmimo) kvitas. Grūdų priėmimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Jei pasirašant Sutartį nenurodomas Grūdų priėmimo punktas, konkretus Grūdų priėmimo punktas Pardavėjui bus nurodytas iki pristatymo termino pradžios. Pardavėjas privalo prieš protingą terminą, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, suderinti pristatomų Grūdų kiekį ir Grūdų pristatymo laiką su Pirkėju. Pardavėjui nesilaikant šio reikalavimo, Pirkėjas turi teisę Grūdų nepriimti;

FCA – Ūkininko adresas – saugoti Grūdus sandėlyje, esančiame nurodytu adresu iki perdavimo Pirkėjui ir pakrauti Grūdus į autotransportą, neskaičiuojant su saugojimu, priėmimu, pakrovimu ar bet kokiu kitu veikimu ar neveikimu, kurie reikalingi tinkamai saugant ir pakraunant Grūdus, susijusių mokesčių. Grūdų kiekis ir kokybė nustatoma Grūdų iškrovimo vietoje (priėmimo punkte). Pardavėjui pareikalavus, jam persiunčiami Grūdų priėmimo kvitai. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad vienos autotransporto priemonės pakrovimo trukmė būtų ne ilgesnė nei 2 val. (leidžiant tinkamoms metereologinėms sąlygoms) Pirkėjas įsipareigoja pateikti krovimo grafiką Pardavėjui ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki Grūdų krovimo pradžios. Jei Pardavėjas pažeidžia šio punkto reikalavimus, Pardavėjas privalo atlyginti visus Pirkėjo dėl to patirtus nuostolius. Jei Pirkėjas pažeidžia šio punkto reikalavimus, Pardavėjas turi teisę atsisakyti krauti Grūdus į Pirkėjo pateiktą transporto priemonę, kurios pakrovimas nebuvo iš anksto suderintas.

Tuo atveju, jei parduodami Grūdai vežami Pirkėjo pateikta transporto priemone, prieš pakraudamas Grūdus į transporto priemonę Pardavėjas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo, privalo patikrinti, ar transporto priemonė yra tinkamai išvalyta.

Asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas gali tvarkyti (taip pat ir automatiniu būdu) Pardavėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis, banko sąskaitos rekvizitus) tokiais tikslais ir pagrindais:

  • Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu; teisinis pagrindas: sutarties sudarymas ir vykdymas, teisėti Pirkėjo interesai (Pardavėjo mokumo nustatymas prieš sudarant Sutartį, Pirkėjo teisė atgauti skolas ir kt.);
  • Pirkėjo administracinės, organizacinės ar apskaitos tvarkymo veiklos vykdymo tikslu; teisinis pagrindas: teisėti Pirkėjo interesai (tinkamas Pirkėjo verslo struktūros parinkimas ir organizavimas);
  • teisinių Pirkėjo prievolių (pvz.: mokestinių, apskaitos, administracinių prievolių, su pinigų plovimo prevencija susijusių prievolių), kurias nustato ES teisės aktai, arba kompetentingų valstybinių institucijų ar kitų valstybės įstaigų nurodymų vykdymo tikslais; teisinis pagrindas: teisinių prievolių vykdymas;
  • tiesioginiais rinkodaros ir reklamos tikslais (tokiu atveju tvarkomi tik Pardavėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys); teisinis pagrindas: Pirkėjo teisėti interesai (aktualių pasiūlymų klientams pateikimas), Pirkėjo sutikimas (sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir reklamos tikslais nėra privalomas ir gali būti duodamas pasirinktinai). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su Pardavėju el. paštu [email protected].
    Pardavėjo asmens duomenis Pirkėjas gali atskleisti tretiesiems asmenims, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai pagal Pirkėjo nurodymus, pavyzdžiui, IT specialistams, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjams, teisininkams, auditoriams, reklamos paslaugas teikiančioms įmonėms, transporto paslaugų tiekėjams, pašto paslaugų tiekėjams, skolų išieškojimo agentūroms/antstoliams, kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan.
    Pardavėjo asmens duomenis Pirkėjas tvarko ne ilgiau nei 10 metų, nebent teisės aktuose būtų numatytas ilgesnis asmens duomenų tvarkymo terminas.
    Pardavėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti pateiktus asmens duomenis ar, jei jie tvarkomi nesant teisėto pagrindo, – juos sunaikinti, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu.
BDAR