Privatumo politika

INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

SCANDAGRA rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu bei, norėdama užtikrinti teisėtą, sąžiningą ir skaidrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, šiuo pranešimu SCANDAGRA siekia Jus informuoti apie Jūsų privatumo užtikrinimą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi bei kokias su tuo susijusias teises Jūs turite.

Šiame informaciniame pranešime pateikiame, kaip tvarkomi potencialių, esamų klientų ir (ar) partnerių, kurie ketina naudotis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su SCANDAGRA teikiamais produktais ir (ar) paslaugomis, asmens duomenys.

Kontaktiniai SCANDAGRA duomenys UAB „Scandagra“

Juridinio asmens kodas 300539043

Adresas korespondencijai – Veiverių g. 139, LT-46389 Kaunas

Telefonas +370 37 395511

El. paštas: info@scandagra.lt

Kokiais tikslais ir kokius duomenis SCANDAGRA tvarko? Santykių palaikymui, įskaitant produktų ir paslaugų rinkodarą:

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas.

Produktų ir (ar) paslaugų sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti:

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens kodas, asmens dokumento kopija, ūkininko pažymėjimo kopija, augalų apsaugos naudotojo pažymėjimo kopija, PVM mokėtojo kodas, jei asmuo PVM mokėtojas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko pavadinimas bei kodas, su ūkiu susijusi informacija (pasėlių plotai, žemės nuosavybės dokumentų kopijos, pasėlių deklaracijų kopijos), apskaitą tvarkančio asmens kontaktiniai duomenys (jei pateikta), kreditingumo reitingas.

Kokiais pagrindais tvarkomi asmens duomenys? Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi:

–     siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti sudarytą sutartį.

–     sutikimo pagrindu.

–     teisėto SCANDAGRA intereso pagrindu (santykių palaikymui, sukčiavimo prevencijai užtikrinti).

Kam teikiame asmens duomenys? Asmens duomenys, laikantis teisės aktų reikalavimų, gali būti pateikiami šiems duomenų gavėjams (jų kategorijoms):

–     duomenų centrų ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams.

–     programinės įrangos tiekėjams ir programinę įrangą prižiūrintiems asmenims.

–     skolų išieškojimo įmonėms.

–     kompetentingoms valstybės institucijoms.

Kiek laiko saugome asmens duomenis? Santykių su potencialiais, esamais klientais ir (ar) partneriais palaikymui tvarkomi asmens duomenys saugomi 3 metus nuo santykių pabaigos.

Produktų ir (ar) paslaugų sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti tvarkomi asmens duomenys saugomi 10 metų nuo santykių pabaigos.

Visais atvejais, asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti.

Kokios yra Jūsų teisės? Turite šias teises:

–     susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis.

–     reikalauti ištaisyti duomenis.

–     reikalauti ištrinti asmens duomenis.

–     reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.

–     reikalauti perkelti asmens duomenis.

–     nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

–     pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.