Pirkite ir gaukite Benedikto Vanago vardinį laikrodį

Įsigijusiems 100 žieminių rapsų sėjos vienetų arba 50 žieminių rapsų sėjos vienetų kartu 150 ha Belkar + Metazamix, riboto leidimo SCANDAGRA ir Benedikto Vanago vardinis laikrodis DOVANŲ!

Akcijos vyksta iki 2022.08.12. Dovanų kiekis ribotas.
Daugiau informacijos suteiks Jūsų regiono SCANDAGRA vadybininkai: https://www.scandagra.lt/kontaktai/regionu-vadybininkai/

Akcijos taisyklės

 1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS
  1.1. Akcijos organizatorius yra UAB ,,Scandagra“, toliau tekste „Organizatorius“.
 2. AKCIJOS VIETA
  2.1. Akcijos vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija.
 3. AKCIJOS TRUKMĖ
  3.1. Akcija vyksta nuo 2022 m. liepos 22 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. (paskutinė Akcijos diena).
 4. AKCIJOS DALYVIAI
  4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, užsiimantys žemės ūkio veikla, veikiantys ir gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, toliau tekste „Akcijos dalyviai“.
  4.2. Akcijos dalyviai akcijos laikotarpiu (nuo 2022 07 22 iki 2022 08 12) iš Organizatoriaus turi įsigyti ne mažiau nei 100 (vieną šimtą) žieminių rapsų sėjos vienetų arba 50 (penkiasdešimt) rapsų sėjos vienetų kartu su 150 ha Belkar ir Metazamix.
  PASTABA: įsigyjant produktą Metazamix reikalinga pateikti galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą laikantis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo, taisyklių.
 5. DOVANŲ FONDAS
  5.1. Dovanų fondas:
  Vardinis Benedikto Vanago laikrodis. Prizų fonde – 50 vnt.
 6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir gauti vardinį Benedikto Vanago laikrodį, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas.
  6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje 1 (vieną) kartą.
  6.3. Atsiimant prizą Akcijos dalyviai turi pateikti: savo asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą ir galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą. Jei prizo laimėtojas atsiimant dovaną atsisakys pateikti asmens duomenis, prizas nebus išduotas.
  6.4. Akcijos dalyvis, atsiimdamas dovaną ir pateikdamas asmens duomenis, sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė ir asmens kodas) bus perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau tekste – „VMI“) laikantis LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO (2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-100, Vilnius), kuriame nurodyta, kad gaunamos dovanos iš Juridinių asmenų turi būti deklaruojamos. Akcijos organizatorius įsipareigoja padengti visas su Dovanų deklaravimu susijusias išlaidas.
 7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  7.1. Apie išpildytas akcijos sąlygas ir laikrodžio atsiėmimą akcijos dalyvį asmeniškai informuos UAB „SCANDAGRA“ regionų vadybininkai.
 8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  8.1. Dovanos gavėjas, norintis gauti dovaną, Akcijos Organizatoriui turi pateikti savo asmens duomenis ir asmens dokumentą tapatybės patikrinimui.
  8.2. Dovanos bus pristatomos Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  8.3. Atsiėmę dovaną, Akcijos dalyviai neturi teisės kreiptis į Akcijos organizatorius ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl dovanos.
  8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus dovanos gavėjo nuostolius, patirtus naudojant dovanas.
  8.5. Dovana nekeičiama kitas dovanas ar grynuosius pinigus.
  8.6. Akcijos organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš Akcijos dalyvių sąrašo, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2022 m. rugsėjo 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Organizatoriui raštu, adresu UAB „Scandagra“, Veiverių g. 139, 46389 Kaunas, arba el. paštu marketingas@scandagra.lt
  9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 10. DUOMENŲ APSAUGA
  10.1. Akcijos metu renkamų duomenų valdytojas – Akcijos Organizatorius UAB „Scandagra“, registracijos kodas 300539043, Veiverių g. 139, 46389 Kaunas, el. paštas marketingas@scandagra.lt
  10.2. UAB „Scandagra“ rinks ir tvarkys šiuos Akcijos dalyvių asmens duomenis:
 11. Vardas ir pavardė (perduodami VMI).
 12. Asmens kodas (perduodami VMI).
 13. Adresas (neskelbiamas).
 14. El. pašto adresas (neskelbiamas).
 15. Telefono numeris (neskelbiamas).
  10.3. Akcijos metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant Dovanos gavimo formą. Akcijos dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu marketingas@scandagra.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Akcijos dalyviui atšaukus savo sutikimą, Akcijos dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.
  10.4. Akcijos dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
 16. Informacijos, susijusios su Akcija, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui.
 17. Akcijos vykdymui.
 18. Akcijos kokybės užtikrinimui.
 19. Problemų, susijusių su Akcijos vykdymu, sprendimui.
 20. Dovanos pristatymui ir atsiėmimui.
 21. Mokesčių už Akcijos dovaną gavusį dalyvį sumokėjimui.
 22. Kitais teisėtais su Akcijos vykdymu susijusiais tikslais.
  10.5. Akcijos dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Akcijos vykdymu:
 23. Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos dovanos gavėjams nustatyti, su jais susisiekti bei perduoti dovaną.
 24. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui.
 25. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
 26. PAPILDOMA INFORMACIJA
  Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu marketingas@scandagra.lt
BDAR